Biztosítási kockázatok

A biztosítási alapkockázatok 3 nagy csoportra oszthatóak.

1. Casco elemi kár

Az elemi károknak min?sülhet a gépjárm?vet, annak alkatrészeit, rendeltetésszer?en beépített tartozékait károsító villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, k?- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s (54 km/h) sebesség? szélvihar, felh?szakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Szintén elemi kárnak min?sül a gépjárm?ben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban, a gépjárm? elektromos berendezéseinek meghibásodása miatt, vagy küls? eredet? t?znek a gépjárm?re történ? átterjedése során keletkezett túz- és robbanáskár.

2. Casco lopáskár

Biztosítási eseménynek min?sül (vagyis a Biztosító szerz?dési feltételeiben leírtak alapján el?áll a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége) a megfelel?en lezárt gépjárm? ellopása, vagy jogtalan használat céljából történ? önkényes elvétele, a biztosított gépjárm? tartozékainak ellopása a gépjárm?r?l, annak lezárt bels? teréb?l, a biztosított gépjárm? tartozékainak, vagy az alkatrészeinek elrablása, továbbá az említett cselekményekkel, vagy azok kísérletével okozott károk.

3. Casco töréskár

Töréskárról akkor beszélhetünk, ha a biztosított gépjárm?ben, vagy annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszer?en, hirtelen fellép? és a gépjárm?re kívülr?l ható er? miatt, illetve ennek következményeként sérülés keletkezik, továbbá idegen harmadik személy rongálási kárt okoz.

Fontos megemlíteni, hogy az alapkockázatokon túlmen?en kiegészít? kockázatokról is tudunk beszélni. Ezek nagyon széles kör?ek lehetnek, a legfontosabbak azonban:

  • kiegészít? élet- és utasbiztosítás,
  • kiegészít? poggyászbiztosítás,
  • külföldi káresemény esetén nyújtott kár és jogvédelem biztosítás,
  • kölcsöngépjárm? biztosítás.

A biztosítási kockázatok során a vagyontárgy mindig a biztosítás során felvett gépjárm?, mely a besorolástól függ?en tartalmaz extra felszereltségeket, vagy nem. HA a kiegészít? tartozékok nem részei az autónak, akkor azokat alapkockázatokra mindenképpen külön kell biztosítani, mivel ellenkez? esetben a Biztosító kártérítést nem fog nyújtani a nem biztosított vagyontárgyakra.

A kiegészít? biztosítások rendszerint csomag jelleg?ek, ami jelen esetben azt jelenti, hogy egy el?re meghatározott limit erejéig tud a Biztosító csak szolgáltatni.

Fontos tudni!

A Biztosítók a fenti alapkockázatokat együttesen és külön is alkalmazhatják.

Szintén lényeges dolog, hogy az id?sebb gépjárm?vek esetében a Biztosítók alkalmaznak csökkentett szolgáltatású casco biztosítást is, melynek a lényege, hogy egy id?sebb járm? esetén a felhasználásra kerül? alkatrészek olcsóbbak, ha új alkatrész kerül megvásárlásra, annak csak egy csökkentett értékét téríti meg, illetve a javítási munkadíjakra is csak egy csökkentett munkadíjat tudnak számolni.