Biztosítási kockázatok

A biztosítási alapkockázatok 3 nagy csoportra oszthatóak.

1. Casco elemi kár

Az elemi károknak minõsülhet a gépjármûvet, annak alkatrészeit, rendeltetésszerûen beépített tartozékait károsító villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kõ- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s (54 km/h) sebességû szélvihar, felhõszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Szintén elemi kárnak minõsül a gépjármûben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban, a gépjármû elektromos berendezéseinek meghibásodása miatt, vagy külsõ eredetû tûznek a gépjármûre történõ átterjedése során keletkezett túz- és robbanáskár.

2. Casco lopáskár

Biztosítási eseménynek minõsül (vagyis a Biztosító szerzõdési feltételeiben leírtak alapján elõáll a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége) a megfelelõen lezárt gépjármû ellopása, vagy jogtalan használat céljából történõ önkényes elvétele, a biztosított gépjármû tartozékainak ellopása a gépjármûrõl, annak lezárt belsõ terébõl, a biztosított gépjármû tartozékainak, vagy az alkatrészeinek elrablása, továbbá az említett cselekményekkel, vagy azok kísérletével okozott károk.

3. Casco töréskár

Töréskárról akkor beszélhetünk, ha a biztosított gépjármûben, vagy annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerûen, hirtelen fellépõ és a gépjármûre kívülrõl ható erõ miatt, illetve ennek következményeként sérülés keletkezik, továbbá idegen harmadik személy rongálási kárt okoz.

Fontos megemlíteni, hogy az alapkockázatokon túlmenõen kiegészítõ kockázatokról is tudunk beszélni. Ezek nagyon széles körûek lehetnek, a legfontosabbak azonban:

  • kiegészítõ élet- és utasbiztosítás,
  • kiegészítõ poggyászbiztosítás,
  • külföldi káresemény esetén nyújtott kár és jogvédelem biztosítás,
  • kölcsöngépjármû biztosítás.

A biztosítási kockázatok során a vagyontárgy mindig a biztosítás során felvett gépjármû, mely a besorolástól függõen tartalmaz extra felszereltségeket, vagy nem. HA a kiegészítõ tartozékok nem részei az autónak, akkor azokat alapkockázatokra mindenképpen külön kell biztosítani, mivel ellenkezõ esetben a Biztosító kártérítést nem fog nyújtani a nem biztosított vagyontárgyakra.

A kiegészítõ biztosítások rendszerint csomag jellegûek, ami jelen esetben azt jelenti, hogy egy elõre meghatározott limit erejéig tud a Biztosító csak szolgáltatni.

Fontos tudni!

A Biztosítók a fenti alapkockázatokat együttesen és külön is alkalmazhatják.

Szintén lényeges dolog, hogy az idõsebb gépjármûvek esetében a Biztosítók alkalmaznak csökkentett szolgáltatású casco biztosítást is, melynek a lényege, hogy egy idõsebb jármû esetén a felhasználásra kerülõ alkatrészek olcsóbbak, ha új alkatrész kerül megvásárlásra, annak csak egy csökkentett értékét téríti meg, illetve a javítási munkadíjakra is csak egy csökkentett munkadíjat tudnak számolni.