Pótdíjak, kedvezmények

A módozat esetében alkalmazható díjkedvezmények:

  • Díjfizetéstől függő kedvezmény (havi gyakoriság helyett negyedéves, féléves, éves díjfizetési gyakoriság választása).
  • Díjfizetés módja szerinti kedvezmény (banki díjlehívással történő fizetés).
  • Együttkötési kedvezmény abban az esetben ha a termékkel együtt más módozat, vagy módozatok is megkötésre kerülnek, akkor a termékekre együttesen járhat a kedvezmény).
  • Mozgássérülti, illetve közalkalmazotti kedvezmény.
Bónusz rendszer

A bónuszosztály megállapításának szabályai újként belépő számára:

  • Ha a szerződőnek már korábban is volt a biztosított gépjárművel azonos járműfajtára töréskárra szóló biztosítása, és az a jelenlegi szerződés kockázatkezdetét megelőzően egy évnél nem régebben szűnt meg és a megszűnés oka nem töréskár vagy díjnemfizetés , a Biztosító a szerződés megszűnése előtti kármentes időszakot beszámítja az új szerződés bónuszosztályának megállapításánál.
  • Ha a szerződő a szerződéskötés időpontjában az adott Biztosítónál, mint korábbi szerződő, már rendelkezik a biztosított gépjárművel azonos járműfajtára érvényes ? töréskárra is kiterjedő ? casco biztosítással, és e biztosítás kármentessége alapján díjkedvezményre jogosult, lehetősége van választani, hogy az előző szerződésében elért kármentes időtartamot melyik casco szerződésén kívánja érvényesíteni.
  • A rendszerbe újként belépő, a kármentességről igazolással nem rendelkező szerződő induló bónuszosztálya C1. A szerződő csak egy jogcímen jogosult a bónusz figyelembevételére. Ha egyidejűleg több feltétel is teljesül, a szerződőre kedvezőbb bónuszosztályt kell alkalmazni.
  • Ha a szerződő más biztosítónál kötött casco biztosításban elért kármentesség alapján kívánja a bónuszt igénybe venni, az erről szóló igazolást az ajánlat aláírásától számított 90 napon belül kell a Biztosítónál bemutatnia. A biztosító ebben az esetben a kedvezményes díjat visszamenőleges hatállyal, a kockázatviselés kezdetétől alkalmazza.
A bónuszosztály változása a szerződés tartama alatt

Ha a biztosított valamelyik biztosítási évben nem vett igénybe törésbiztosítási szolgáltatást, a szerződés bónuszosztálya a következő biztosítási évben eggyel emelkedik. A legmagasabb bónuszosztály C6.

Ha a biztosított valamelyik biztosítási évben egy alkalommal vett igénybe törésbiztosítási szolgáltatást, a bónuszosztály a következő biztosítási évben kettővel, két alkalommal igénybe vett szolgáltatás esetén négy, három alkalom esetén hat osztállyal csökken, de legfeljebb C0 osztály lesz. A bónuszjogosultság szempontjából a Biztosító töréskárra teljesített bármilyen összegű kifizetése a szolgáltatás igénybevételének minősül.

A bónusszal kapcsolatos egyéb előírások

A bónusszal járó előnyök a szerződő személyéhez fűződnek.

Ha a biztosítási eseménnyel kapcsolatos kifizetés a Biztosító részére maradéktalanul megtérül, a szolgáltatás nem érinti a bónuszt. Ha a megtérüléskor a szolgáltatás teljesítése miatt a bónuszosztály visszasorolása már megtörtént, a biztosító a megtérülés időpontját követő hónaptól a káresemény bekövetkeztekor érvényben volt bónuszosztályt alkalmazza, és az esetleges túlfizetést a következő díjba (díjrészletbe) beszámítja.

Ha a töréskár-biztosítási szerződés nem biztosítási esemény miatti érdekmúlással szűnik meg, a Biztosító a szerződő kérésére igazolást állít ki a szerződés megszűnése előtti azon időtartamról, amelyet a Biztosító a töréskár-biztosításban a kármentességi díjkedvezmény megállapításánál figyelembe vett.